စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၊ အေလအလြင့္ အနည္းဆံုးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ တတ္ကၽြမ္းပညာရွင္ ျဖစ္ရမည္။

ၾကယ္စုမ်ား အာကာသတြင္ ထြန္းလင္းဘိသကဲ့သို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ျမိဳ႕မ်ားအား ပိုမိုအင္အားၾကီးမားေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေျပာင္းလဲသြားမည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မိမိတို႕၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ လုပ္ေဆာင္ျပီး ကမာၻၾကီးအား သန္႕ရွင္းေစမည္၊ ေကာင္းကင္ၾကီးအား ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေနေစမည္။ EFD စီးပြားေရးလ...

ကမာၻတစ္၀န္းပူေႏြးလာမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီး စိမ္းလန္းေသာ ကမာၻေျမအား ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴရမည္။

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ ေရရွည္စီမံကိန္းတြင္ ကမာၻတ၀န္းပူေႏြးလာမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သစ္ေတာသစ္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၾကိဳးပမ္းမွဳတို႕ပါ၀င္သည္။ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္သက္ရွိ အပင္မ်ားသည္ ကမာၻေျမမွ အပူကို စုပ္ယူျပီး၄င္းအား လက္ဆတ္သန္႕ရွင္းေသာေလထုကို ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။...

လူငယ္လူရြယ္ ပါရမီရွင္မ်ားအား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ လက္ကမ္းကူညီမွဳမ်ား  ေပးအပ္လွ်က္ ရွိပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာအုပ္မ်ား ဆုခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း စသည္တို႕အားစဥ္ဆက္မျပတ္  ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးအသိပညာျဖင့္ ကေလးငယ္တို႕၏ အနာဂါတ္...

အေရွ႕တိုင္း၏ Jade Culture ႏွင့္ ၀ယ္သူတို႕တပ္မက္မွုအား ယေန႕ေခတ္ထိ ဆက္လက္ထြန္းကားရန္ ၾကံဆျခင္း

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သယံဇာတသတၱဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အေျခခံထားေသာ Processing Chain စနစ္တည္ေဆာက္ကာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ Brand Image ကိုေဖၚေဆာင္သြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ တိုးတက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲေရးရာ ပညာႏွင့္ အေတြးေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ Quality ထိန...

1
2
3
4