ကမာၻတစ္၀န္းပူေႏြးလာမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီး စိမ္းလန္းေသာ ကမာၻေျမအား ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴရမည္။

2

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ ေရရွည္စီမံကိန္းတြင္ ကမာၻတ၀န္းပူေႏြးလာမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သစ္ေတာသစ္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၾကိဳးပမ္းမွဳတို႕ပါ၀င္သည္။ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္သက္ရွိ အပင္မ်ားသည္ ကမာၻေျမမွ အပူကို စုပ္ယူျပီး၄င္းအား လက္ဆတ္သန္႕ရွင္းေသာေလထုကို ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။