လူငယ္လူရြယ္ ပါရမီရွင္မ်ားအား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

3

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ လက္ကမ္းကူညီမွဳမ်ား  ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာအုပ္မ်ား ဆုခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း စသည္တို႕အားစဥ္ဆက္မျပတ္  ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးအသိပညာျဖင့္ ကေလးငယ္တို႕၏ အနာဂါတ္ထြန္းလင္းေတာက္ပေစရန္ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွဳရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။