အေရွ႕တိုင္း၏ Jade Culture ႏွင့္ ၀ယ္သူတို႕တပ္မက္မွုအား ယေန႕ေခတ္ထိ ဆက္လက္ထြန္းကားရန္ ၾကံဆျခင္း

4

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သယံဇာတသတၱဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အေျခခံထားေသာ Processing Chain စနစ္တည္ေဆာက္ကာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ Brand Image ကိုေဖၚေဆာင္သြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ တိုးတက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲေရးရာ ပညာႏွင့္ အေတြးေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ Quality ထိန္းသိမ္းမွဳတို႕ကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မွု ေရာက္ရွိေစမည္။ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ Gems Market သို႕ မိမိတို႕၏ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ရတနာပစၥည္းမ်ား ရရွိႏိုင္ျပီး အရည္အေသြးေကာင္းပစၥည္းမ်ားအား စုေဆာင္းသူမ်ားအတြက္ လက္၀ယ္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ Jade Culture အား ယခုေခတ္ေပၚ ဒီဇုိင္းမ်ား ထြင္ဆျခင္းတို႕ျဖင့္ လူအမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ရတနာပစၥည္း ျဖစ္ေစရမည္။