စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၊ အေလအလြင့္ အနည္းဆံုးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ တတ္ကၽြမ္းပညာရွင္ ျဖစ္ရမည္။

1

ၾကယ္စုမ်ား အာကာသတြင္ ထြန္းလင္းဘိသကဲ့သို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ျမိဳ႕မ်ားအား ပိုမိုအင္အားၾကီးမားေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေျပာင္းလဲသြားမည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မိမိတို႕၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ လုပ္ေဆာင္ျပီး ကမာၻၾကီးအား သန္႕ရွင္းေစမည္၊ ေကာင္းကင္ၾကီးအား ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေနေစမည္။ EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ နည္းပညာအသစ္မ်ားအား စူးစိုက္ေလ့လာျခင္း၊ R&D မ်ား လုပ္ေဆာင္ျပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ ျမိဳ႕မ်ားအား တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳ ျဖစ္စဥ္တြင္ အားေပးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။