.

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း

ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ EFD Group ၏ အဓိကျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ EFD Group လက္ေအာက္ရွိ JADE KING & QUEEN GEMS & JEWELLERY CO., LTD. ႏွင့္ YADANAR SAI KAUNG MYAT KYAW GEMS CO., LTD. တို႔၏ ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္မ်ားသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာက္စိမ္းမ်ားစြာ ထြက္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္စိမ္း လုပ္ကြက္ အမ်ားအျပားကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ 

ဖားကန္႔ေဒသ၊ တာမခံေဒသ၊ ခႏီၲးေဒသႏွင့္ ေမာ္လူး၊ ေမာ္ဟန္ေဒသတို႔သည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေက်ာက္စိမ္း အေကာင္းဆံုး ထြက္ရွိရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င္းပသည့္ ေနျပည္ေတာ္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းျပပြဲမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ ရတနာကုန္သည္မ်ားက ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ၀ယ္ယူၾကပါသည္။