.

အိမ္ျခံေျမေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္

EFD Group ကုမၸဏီလက္ေအာက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စီးပြားေရးဇုန္၊ အျမန္လမ္းမႏွင့္ ဟိုတယ္စသည့္ပေရာဂ်က္ပိုင္းမ်ားတြင္ လွပဆန္းသစ္ေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္မွဳအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။

 GOLDEN ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD. FORTUNE PLAZA PROJECT
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမတိုင္းရပ္ကြက္အမွတ္(၃-ရန္ေျပ)၊ မင္းနႏၵာလမ္းႏွင့္ သုမနလမ္းေထာင့္တြင္တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၁၅.၇၆၂)ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

 FIRST GOLDEN DRAGON CONSTRUCTION CO.,LTD. GOLDEN LAND TOWER PROJECT
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္တြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၃.၀၆၈)ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

FIRST GOLDEN DRAGON CONSTRUCTION CO.,LTD. BAYINT NAUNG MIXED USE DEVELOPMENT PROJECT
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ႀကိဳ႕ကုန္းတ ြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၃၂.၄၅၄)ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

FIRST GOLDEN DRAGON CONSTRUCTION CO.,LTD. WHOLESALE MARKET, COLD STORAGE & SHOPHOUSE PROJECT
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒညင္းကုန္း ကြင္းအမွတ္(၄၀၄/က)တြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၆၄.၅၄)ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

EXCELLENT FORTUNE CONSTRUCTION CO.,LTD. LIGHT INDUSTRIAL PARK PROJECT
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရုိင္၊ ဒဂုံျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ျမိဳ႕နယ္၊ မလစ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေထာင္တလုပ္ေက်းရြာ၊ မစိုကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္(၄၈၂)ႏွင္႔ မလစ္ေက်းရြာ၊ ၾကာနီကန္ကြင္း၊ ကြင္းအမွတ္(၁၁၀၇-က) ႏွင္႔ (၁၁၀၇-ခ)တြင္ တည္ရွိျပီး ေျမဧရိယာ(၅၅၀)ဧကခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

FIRST GOLDEN DRAGON CONSTRUCTION CO.,LTD. INTERNATIONAL BUSINESS ZONE PROJECT
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ဟိုမြန္ရပ္ကြက္ ကြင္းအမွတ္(၁) ကြင္းျပင္ပတြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၃၈၇.၂၅)ခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။

FIRST GOLDEN DRAGON CONSTRUCTION CO.,LTD. CENTRAL BUSINESS DISTISTRICT PROJECT
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္ ကြင္းအမွတ္(၁၀၊ ၁၂)တြင္ တည္ရွိၿပီး ေျမဧရိယာ(၁၄၇.၃၅)ခန္႔ က်ယ္၀န္းပါသည္။