.

အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား

EFD Group လက္ေအာက္ရွိ EXCELLENT FORTUNE INSURANCE CO., LTD. သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ (၁၂)ခုအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိထားပါသည္။ အာမခံလုပ္ငန္းသည္ ေစ်းက ြက္ႀကီးမား၍ အနာဂတ္တြင္ မ်ားစ ြာ အက်ိဳးျဖစ္ထ ြန္းမည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။