.

စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ထုပ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း

EFD GROUP လက္ေအာက္ရိွ JADE KING & QUEEN GEMS & JEWELLERY CO., LTD. ၏ MYA SEIN TAUNG NYO TEAK PLANTATION ကၽြန္းသစ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ တို႕တ ြင္ တည္ရိွပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ စီမံကိန္းဧရိယာမွာ ဧက(၃၀,၀၀၀)ျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈဧရိယာမွာ (၁၄,၈၉၉)ဧက ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ ြင္ အဘက္ဘက္မွ အေအာင္ျမင္ဆံုး ပုဂၢလိက ကၽြန္းအထူးစိုက္ပ်ိဳးျခင္းလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

ရာဘာ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း

 

 

၁။ ဒိုက္ဦး ရာဘာၿခံ - ၁,၃၅၄ ဧက

၂။ ေခ်ာင္းသာ ရာဘာၿခံ - ၄၅၇ ဧက

၃။ ေတာင္ကုတ္ ရာဘာၿခံ - ၁,၀၈၅ ဧက

၄။ ေရျဖဴ - ကလိန္ေအာင္ ရာဘာၿခံ - ၁,၁၅၄.၈၄ ဧက

၅။ သရက္ေခ်ာင္း - ရငဲ-၀ဲရစ္ ရာဘာၿခံ - ၁,၂၀၀.၈ ဧက

၆။ ပုေလာ - ပ၀တ္ကုန္း ရာဘာၿခံ - ၉၅၃.၃ ဧက

၇။ သထံု - ေညာင္ေခ်ာင္း ရာဘာၿခံ - ၁,၅၀၅.၆၁ ဧက

စုစုေပါင္း - ၇,၇၁၀.၅၅ ဧက