စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၊ အေလအလြင့္ အနည္းဆံုးျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္သည့္ တတ္ကၽြမ္းပညာရွင္ ျဖစ္ရမည္။

ၾကယ္စုမ်ား အာကာသတြင္ ထြန္းလင္းဘိသကဲ့သို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ျမိဳ႕မ်ားအား ပိုမိုအင္အားၾကီးမားေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ေျပာင္းလဲသြားမည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မိမိတို႕၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္းတို႕ လုပ္ေဆာင္ျပီး ကမာၻၾကီးအား သန္႕ရွင္းေစမည္၊ ေကာင္းကင္ၾကီးအား ရွင္းလင္းၾကည္လင္ေနေစမည္။ EFD စီးပြားေရးလ...

ကမာၻတစ္၀န္းပူေႏြးလာမွဳကိုေလွ်ာ့ခ်ျပီး စိမ္းလန္းေသာ ကမာၻေျမအား ထိန္းသိမ္းေမြးျမဴရမည္။

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု၏ ေရရွည္စီမံကိန္းတြင္ ကမာၻတ၀န္းပူေႏြးလာမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ သစ္ေတာသစ္မ်ား ျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ၾကိဳးပမ္းမွဳတို႕ပါ၀င္သည္။ သန္းေပါင္း ၅၀၀ ရွိသည့္ အစိမ္းေရာင္သက္ရွိ အပင္မ်ားသည္ ကမာၻေျမမွ အပူကို စုပ္ယူျပီး၄င္းအား လက္ဆတ္သန္႕ရွင္းေသာေလထုကို ထုတ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။...

လူငယ္လူရြယ္ ပါရမီရွင္မ်ားအား ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးျခင္းသည္ အနာဂါတ္အတြက္ ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ ျပည္သူလူထု၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ လက္ကမ္းကူညီမွဳမ်ား  ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။  ေက်ာင္းသားမ်ားအား စာအုပ္မ်ား ဆုခ်ျခင္း၊ စီးပြားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ  ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ျခင္း စသည္တို႕အားစဥ္ဆက္မျပတ္  ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ပညာေရးအသိပညာျဖင့္ ကေလးငယ္တို႕၏ အနာဂါတ္ထြ...

အေရွ႕တိုင္း၏ Jade Culture ႏွင့္ ၀ယ္သူတို႕တပ္မက္မွုအား ယေန႕ေခတ္ထိ ဆက္လက္ထြန္းကားရန္ ၾကံဆျခင္း

EFD စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုသည္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္သည့္ သယံဇာတသတၱဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္အေျခခံထားေသာ Processing Chain စနစ္တည္ေဆာက္ကာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမွုႏွင့္ Brand Image ကိုေဖၚေဆာင္သြားပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ တိုးတက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲေရးရာ ပညာႏွင့္ အေတြးေခၚသစ္မ်ားျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳႏွင့္ Quality ထိန...

1
2
3
4

အဖြင့္နိဒါန္း ျမန္မာႏိုင္ငံ


 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ အာရွတိုက္၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကပၸလီပင္လယ္၊ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္တည္ရွိေနပါသည္။ အပူပိုင္းမုတ္သုံရာသီဥတုရရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္မွာ ၂၇ ံC ျဖစ္ပါသည္။ နယ္နမိတ္အရွည္မွာ ၈,၃၇၅ km ႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းအရွည္ ၂,၂၇၆ km ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းမွာ ၆၇၈,၅၀၀ km2 ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ ၅၄.၀၄ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေပါင္း (၁၃၅)မ်ိဳး ရွိပါသည္။ အေျခခံစီးပြားေရးအျဖစ္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွစက္မႈႏိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ လူဦးေရစုစုေပါင္း (၆၄၄)သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ အာဆီယံ (၁၀)ႏိုင္ငံ၏ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဧရိယာအက်ယ္အဝန္းမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအက်ယ္ဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ ကမာၻ႔လူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ လူဦးေရ (၁,၄၁၇)သန္းေက်ာ္ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ကမာၻ႔ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ လူဦးေရ (၁,၃၅၉)သန္းေက်ာ္ရွိေသာ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္လည္းေကာင္း နယ္နမိတ္ျခင္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ (၃,၄၂၀)သန္းေက်ာ္ျဖစ္၍ ၎ကို ေဈးကြက္အျဖစ္ ရယူႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ ေျမအေနအထားရွိၿပီး သယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပတြင္ လူဦးေရ သိပ္သည္း၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မ်ားျပားပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာသာတရားကို ႐ိုေသကိုင္းရႈိင္းၾကၿပီး ေဖာ္ေ႐ြမႈ ရွိၾကပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရၿပီး ယခုအခါ ပြင့္လင္းေသာ ေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အခါေကာင္းမ်ားကို ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၀% ခန႔္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထား လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း၏ (၁)ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၈၄.၂၀)ခန႔္ ျဖစ္ပါသည္။ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ၅၀% မွာ အေရအေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ဆန္စပါးျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးကြၽန္းသစ္မ်ားႏွင့္ သစ္မာအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ထြက္ရွိပါသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ျခင္း၊ အေသးစားလူသုံးကုန္ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိသည့္ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ေက်ာက္စိမ္းစသည့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း အေကာင္းဆုံးအဆင့္ ျဖစ္ပါသည္။

INTRODUCTION OF CHAIRMAN


SAI MYO WIN သည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဖိုးတန္ေက်ာက္စိမ္းမ်ား ထြက္ရွိရာေဒသျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ မိသားစု မိရိုးဖလာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ဖခင္လက္ထက္မွစ၍ မိုးကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ပတၱျမား၊ နီလာစသည့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိရာ ဖားကန္႕ေဒသသို႕ ေရာက္ရွိ၍ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ႕ျပီး ယေန႕တိုင္ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္သည့္ လုပ္ငန္းတို႕ကို လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ျပည့္စံုသည့္မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသူလည္းျဖစ္ရာ စီးပြားေရးအေမွ်ာ္အျမင္ေကာင္းမ်ားႏွင့္ မိမိ၏ဘ၀တစ္ခုလံုးကို စီးပြားေရးႏွင့္ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထူးအာရံုစိုက္၍ ယေန႕တိုင္ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္အငယ္ဆံုးႏွင့္ စက္မွဳဇုန္ဧရိယာအမ်ားဆံုးတို႕ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ေရႊျပည္သာစက္မွဳဇုန္ အပိုင္း(၂+၃+၄) ႏွင့္ သာဓုကန္စက္မွဳဇုန္ အပိုင္း (၁+၂+၃+၄) တို႕၏ စက္မွဳဇုန္စီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမ်ားျပား၍ စက္မွဳဇုန္ဥကၠဌတာ၀န္မွ အနားယူခဲ့ပါသည္။ SAI MYO WIN သည္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားျပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္းတြင္လည္း ယံုၾကည္ေလးစားရသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားစြာႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ အစိုးရဘက္ႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ေကာင္းမြန္ျပီး ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံမွဳလည္း ရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လာခဲ့သည့္အေလွ်ာက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳပိုင္းတြင္ နည္းစနစ္က်စြာ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ျပီး သတိၱေျပာင္ေျမာက္စြာ စူးစမ္းၾကံဆ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဦးစီးဦးေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ထက္ျမက္သည့္ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မွဳရွိေသာ လုပ္ငန္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ျဖင့္ ဆက္ဆံျမဲျဖစ္၍ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားအျပား၏ ယံုၾကည္ေလးစားမွဳ ရရွိထားပါသည္။

GROUP INTRO


ယခင္က MYANMA FORCE GROUP ဟုေခၚတြင္သည့္ EXCELLENT FORTUNE DEVELOPMENT GROUP သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္အားႀကီးမားေတာင့္တင္းၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ျဖစ္ပါသည္။ သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ ရာဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းစသည့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတည္ေထာင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ မီးခံအုတ္စက္႐ုံတည္ေထာင္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အာမခံကုမၸဏီတည္ေထာင္၍ အသက္အာမခံႏွင့္ အေထြေထြအာမခံလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္လ်က္ရွိသည့္ EFD Group သည္ ကမာၻ႔ေဈးကြက္သို႔ ဦးတည္ကာ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ စီမံခန႔္ခြဲမႈအပိုင္းတြင္ International Level ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတာင့္တင္းခိုင္မာ၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား အက်ိဳးျပဳလ်က္ရွိၿပီး Public Relationship ေကာင္းမြန္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစု ျဖစ္ပါသည္။

VISION


 • ႏိုင္ငံေတာ္၏ စက္မႈက႑ႏွင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ား ပိုမို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္
 • ျပည္တြင္း အတတ္ပညာရွင္၊ အသိပညာရွင္မ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈကို ပိုမို ဖန္တီးေပးႏိုင္ေစရန္
 • ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ပိုမိုရရွိေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ေစရန္
 • ျပည္ပသြင္းကုန္အစားထိုး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ပိုမို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေစရန္
 • ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာသစ္မ်ား၏ အားသာမႈမ်ားကို ပိုမို ရယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္

VALUE


STRATEGY


 •  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလ်င္အျမန္ ဖ ြံ ႔ ၿဖိး
 • တုိးတက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သုိ႔ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္
 • လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ ျပည္ပမွ နည္းပညာသစ္မ်ားကို
 • ဖိတ္ေခၚ၍ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းစုအျဖစ္ ထာ၀ရ
 • ရပ္တည္ရန္
 • ၿမိဳ ႔ျပဖ ြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရ ြက္ရန္
 • ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးစီးပ ြားကို
 • တိုးတက္ေစရန္
 • ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အတက္ပညာရွင္မ်ားကို ေမ ြးထုတ္ေပးရန္
 • မိမိ၀န္ထမ္းမ်ားကို ဘ၀အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္း
 • ျမႇင့္တင္ေပးရန္
 • ႏိုင္ငံတကာသံုး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းစနစ္မ်ား
 • အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုး ေဆာင္ရ ြက္ရန္
 • ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ပညာေရး၊
 • က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရ ြက္ရန္

INFRASTRUCTURE


EFD Group သည္ လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အမိအရ ရယူ၍ အိမ္ရာအေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏ လူမွဳစီးပြားေရး အဆင့္အတန္းကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျမွင့္တင္ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေခတ္မီလူေန အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းအေဆာက္အဦးမ်ားကို တည္ေဆာက္ျပီး ျပီးျပည့္စံုသည့္ ျမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အညီ လိုက္ပါ၍ ေျမရာကြက္မ်ားကို တန္ဖိုးျမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ မိမိတို႕ ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စီးပြားျဖစ္ထြန္းေစျခင္း၊ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးတို႕အတြက္ အိုးအိမ္ျခံေျမမ်ား ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ေပး ႏိုင္ျခင္း၊ လူမွဳ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအတြက္ အဘက္ဘက္မွ ပါ၀င္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို စနစ္တက် ေရတိုေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ တက္ၾကြစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

The Golden Future


၂၀၁၆ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ကမာၻတစ္၀န္းလံုး၏ အာရံုစူးစိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားစြာတို႔သည္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လမ္းေၾကာင္းအသြယ္သြယ္တုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ကမ္းလွမ္း၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း အဘက္ဘက္မွ အားေပးအားေျမွာက္မႈႏွင့္ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ေအာင္ျမင္စြာျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ နည္းပညာမ်ားစြာတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ စကၤာပူ စေသာႏုိင္ငံမ်ားသည္ ေလဆိပ္၊ တံတား၊ သေဘၤာဆိပ္ကမ္း၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ လူေနအိမ္ရာ အစရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုက္ငန္းမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားရွိေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။